PRE NÁŠ DOM

Konferencia Ostrovy života

25.−26.9 2018|Brno|Holiday Inn

Ako zlepšiť situáciu v oblasti zadržiavania zrážkových vôd v mestách?

Prídite na inovatívnu konferenciu, ktorá má za cieľ ukázať praktické riešenia a opatrenia, ktoré pomôžu posilniť vodohospodársku sebestačnosť bytových domov a ktoré zároveň pomôžu zmierniť v mestách vlahový deficit.

www.ostrovy-zivota.eu

Archív magazínov

Kontakt

Pre náš dom, o. z.

Medveďovej 19

851 04 Bratislava

www.prenasdom.sk

www.ozprenasdom.sk

Odber magazínu

Zvýšená technologická disciplína pri realizácii ETICS vzhľadom na zmeny normy STN 732901: 2015

Významnou súčasťou obnovy bytových domov je termická sanácia obalovej konštrukcie, ktorá zahŕňa zateplenie strešnej konštrukcie, výmenu výplní otvorov a zateplenie obvodového plášťa. Technické parametre používaných systémov musia spĺňať požiadavky noriem a smerníc, ktorých cieľom je zabezpečiť ich maximálnu funkčnosť, bezpečnosť a efektívnosť. Dôležitou požiadavkou kladenou na tepelnoizolačný systém je požiarna bezpečnosť, kde pri použití tepelného izolantu na báze expandovaného polystyrénu došlo k zmene legislatívy.

Aké sú dôvody zmien?

Požiarne zábrany z minerálnej vaty v ETICS s triedou reakcie na oheň aspoň B-s1, d0 (t.j. s polystyrénovým izolantom) obmedzujú šírenie plameňa tepelnoizolačným systémom resp. po povrchu pôvodnej fasády. Toto riziko vzniká v momente, kedy sa požiar cez prasknuté okenné výplne môže rozšíriť do horných podlaží. Polystyrén ako samostatný komponent ETICS má triedu reakcie na oheň E a oproti nehorľavej MW má vyššiu tvorbu dymu a horľavých kvapiek pri horení. Zvýšenie požiarnej bezpečnosti spočíva v celoplošnom nalepení minerálnej požiarnej zábrany so šírkou najmenej 200 mm v nadpraží okna po celom obvode objektu, v nevyhnutných prípadoch aj v kombinácii s jej vertikálnou aplikáciou. Zásady pre umiestnenie požiarnych zábran sú uvedené v norme. Tieto požiadavky musí spĺňať projektová dokumentácia, ktorá sa podáva ako príloha na vydanie stavebného povolenia alebo na povolenie zmeny stavby stavebnému úradu od 1. marca 2016.

Aby medzi obyvateľmi bytových domov so zateplením na báze polystyrénu nevznikla panika treba povedať, že doterajšie sledovanie reálnych požiarov v bytových domoch prináša minimum potvrdzujúcich skúseností o negatívnom vplyve zateplenia pri šírení požiaru. Skôr býva problémom zvýšené zadymenie únikových ciest a s tým sťažená evakuácia osôb. Spomínané legislatívne zmeny však musíme brať ako fakt, aj v odvolaní sa na trend zvyšujúcich sa hrúbok izolácie (v zmysle normy STN 730540-2:2012).

 

Skúsený projektant tentoraz ako nevyhnutnosť

Dôležitá zmena normy STN 732901: 2015 sa týka rozsahu požiadaviek na projektanta, pričom v bode 5.20 je doslovne uvedené: „Použitie jednotlivých druhov tepelnej izolácie s ohľadom na protipožiarnu bezpečnosť stavby určuje projektová dokumentácia podľa požiadaviek osobitného predpisu, STN 73 0802 a STN 730834.“ V normatívnych prílohách je špecifikovaný požadovaný obsah dokumentácie na prípravu a zhotovenie ETICS, pričom výkresová dokumentácia má obsahovať aj „výkres kladenia dosiek tepelnej izolácie s vyznačením použitia rôznych druhov tepelnej izolácie (EPS, MW).“ Z uvedeného vyplýva, že rozhodujúce detaily je potrebné riešiť v projektovej dokumentácii, pričom veľmi dôležité je uviesť schému prekrývania sklotextilnej mriežky, aby kritické miesta styku dvoch materiálov boli odolné voči rozvoju trhlín. Aj keď v procese realizácie tepelnoizolačného systému sa dá do určitej miery spoliehať na empirické skúsenosti spracovateľa a jeho zručnosti, v prípade tejto novej problematiky by to bola chyba! Zmenená legislatíva je síce dosť náročná, ale investori by s ňou mali byť oboznámení do tej miery, aby mohli jasne deklarovať svoje požiadavky smerom ku projektantom, stavebným dozorom a neposlednej miere aj zhotoviteľom.

Všetko so všetkým súvisí

Okrem technologickej náročnosti je potrebné mať na zreteli aj estetické kritériá a normou stanovenú rovinnosť povrchovej úpravy. Tá požaduje maximálnu rovinnosť v závislosti na zvolenej zrnitosti povrchovej úpravy. Napríklad, pri použití prefarbenej omietky hrúbky 1,5 mm je stanovená maximálna odchýlka na 2,0 mm na 1 m (vždy o 0,5 mm viac, ako maximálne zrno v omietke). Z tohto hľadiska vyplýva aj odporučenie výrobcov ETICS používať povrchové úpravy s väčšou zrnitosťou, minimálne 2 mm. Súvisí to so snahou eliminovať riziko vykreslenia viacerých výstužných mriežok, ktoré sa použijú v armovacej vrstve. Väčšia hrúbka povrchovej úpravy znamená väčšiu odolnosť a ochranu fasády a tiež jej krajší vzhľad. V trende používať väčšiu zrnitosť povrchových úprav dochádza ku zhode medzi výrobcami aj spracovateľmi, a vzhľadom na uvedené súvislosti je teraz opodstatnenosť hrubších povrchových úprav naozaj aktuálna.

Človek – najslabšie ohnivko reťaze?

Kvalita je to, čo investori celkom opodstatnene žiadajú. Vďaka kontrolným mechanizmom v procese výroby majú jednotlivé komponenty tepelnoizolačného systému garantované deklarované parametre a tepelnoizolačný systém ako stavebný výrobok má vlastnosti, na ktoré sa dá spoľahnúť. Podstatný vplyv na funkčnosť a životnosť zateplenia však majú spracovatelia, celkom konkrétni ľudia, ktorí pracujú na lešení. Ich odborné vedomosti a praktické zručnosti sa nadobúdajú praxou a idú ruka v ruke so zmyslom pre technologickú disciplínu a osvojenie si základných štandardov spracovania. Je predpoklad, že skúsení spracovatelia si rýchlejšie a lepšie osvoja pozmenené spracovateľské postupy a lepšie zvládnu prechod na nové požiadavky. Tento fakt je úplne v opozícii voči trendu najnižších možných cien práce, ktoré sú síce lákavé, ale vo svetle potrebnej vyššej technologickej disciplíny aj mimoriadne rizikové. Kritériá pre vyhodnocovanie cenových ponúk už teraz obsahujú položky, ktorým sa „oceňuje“ bonita pracovnej sily, ale možno už nasledujúce mesiace ukážu, že jej váhu je potrebné zvýšiť. V súčasnosti evidujeme zvýšený dopyt dodávateľských firiem o školenia, čo považujeme za prvý krok k úspechu.

Optimizmus na záver

Zmena normy STN 732901: 2015 prináša postupy, ktoré v prechodnom období bude potrebné uviesť na trh, získať ich akceptáciu a tiež zhodnotiť ich dopad na stavebný trh. Už dnes je zrejmé, že zvýšenie podielu MW v realizácii zateplenia ovplyvní cenu, nielen z hľadiska materiálových nákladov ale pravdepodobne aj ceny práce. Je dôležité, ako tento fakt ovplyvní chuť investorov pokračovať v obnove bytových domov a aká bude odozva na stavebnom trhu. Je dôležité, aby sme nestratili zo zreteľa základný prínos obnovy bytových domov, ktorý spočíva v znížení ich energetickej náročnosti, v riešení technických problémov stavebných sústav a zlepšení kvality bývania obyvateľov. Oblasť obnovy je veľmi dynamická nielen z hľadiska technologického vývoja používaných materiálov, ale aj z hľadiska legislatívneho. Zmeny, ktoré sa nás všetkých dotknú si budú vyžadovať pozitívnu komunikáciu a konštruktívny prístup.